نویسنده = منیژه صدری
تعداد مقالات: 1
1. کاربست نظریه جامعه شناسی تاریخی اسکاچپول برآثار حضور امام رضا (ع) در ایران

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-92

بهراد اسدی؛ معصومه قره داغی؛ جعفر آقازاده؛ منیژه صدری