نویسنده = مهسا فرامرزی اصل
بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی و کالبدی کیفیت زندگی شهری منطقه 3 اردبیل

دوره 18، شماره 3، آذر 1400، صفحه 43-58

صاحبعلی رام دیبکلو؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ مهسا فرامرزی اصل؛ رسول درس خوان