نویسنده = مجتبی افشاریان
تعداد مقالات: 2
2. بررسی نقش فضای کنش در مشارکت بخش خصوصی  جهت سرمایه گذاری در آموزش های فنی و حرفه ای

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386

شهرام گیلانی نیا؛ شهرام گیلانی نیا؛ مجتبی افشاریان؛ مجید حسینی نثار