نویسنده = محمد بابامیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی و روانشناختی مؤثر بر نگرش نسبت به عمل های جراحی زیبایی

دوره 9، شماره 1، بهار 1391

اکبر عطادخت؛ محمد بابامیری؛ داود قاسمی؛ مولود کیخسروانی