نویسنده = منصور حقیقتیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثّر بر بصری شدن هویت در میان زنان جوان شهر اردبیل

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395

زیبا قاسم زاده ابلی؛ منصور حقیقتیان؛ رضا اسماعیلی