نویسنده = نوروز هاشم زهی
مقایسه نظام ارزشی حاکم بر دانش آموزان دختر دوره متوسطه و مادران آنها در شهرستان بوکان

دوره 18، شماره 3، آذر 1400، صفحه 110-134

انور کریمیان؛ نوروز هاشم زهی؛ مجید کاشانی


تحلیل تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی با تأکید بر عوامل اجتماعی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 116-130

میثم شمسیان؛ لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نوروز هاشم زهی


مطالعه تأثیر جهانی شدن زندگی فرهنگی و سیاسی بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-21

انسیه اصغری؛ نوروز هاشم زهی؛ بهرام قدیمی


نقش مهارت های ارتباطی مدیران بر کارآمدی محیط کار (مورد مطالعه: کارکنان بنگاه های کسب‌و‌کار شهر کرمان)

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 175-196

سمیه سادات مهدوی؛ سید وحید عقیلی؛ نوروز هاشم زهی؛ علی اکبر فرهنگی