نویسنده = نوروز هاشم زهی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی با تأکید بر عوامل اجتماعی

دوره 18، شماره 1، بهار 1400، صفحه 116-130

میثم شمسیان؛ لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نوروز هاشم زهی


2. مطالعه تأثیر جهانی شدن زندگی فرهنگی و سیاسی بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-21

انسیه اصغری؛ نوروز هاشم زهی؛ بهرام قدیمی


3. نقش مهارت های ارتباطی مدیران بر کارآمدی محیط کار (مورد مطالعه: کارکنان بنگاه های کسب‌و‌کار شهر کرمان)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 175-196

سمیه سادات مهدوی؛ سید وحید عقیلی؛ نوروز هاشم زهی؛ علی اکبر فرهنگی