نویسنده = محمدحسین اسدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل دافعه سازمانی مؤثر بر میزان تمایل به مهاجرت در معلمین شهرستان امیدیه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394

معصومه مطلق؛ معصومه مطلق؛ محمدحسین اسدی؛ مرضیه اکبری باغبانی