نویسنده = احمد امین فرد
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای مطلوب ترویج فرهنگ عفو و گذشت برا ی سیمای ج.ا.ا

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394

احمد امین فرد؛ احمد امین فرد؛ فروغ چیت ساز