نویسنده = بهرام قدیمی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تأثیر جهانی شدن زندگی فرهنگی و سیاسی بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-21

انسیه اصغری؛ نوروز هاشم زهی؛ بهرام قدیمی


2. رابطه‌ی بین عوامل اجتماعی – فرهنگی و تمایل جوانان تهرانی به ورزش همگانی

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 99-117

حامد غلامپور گالشکلامی؛ خلیل میرزائی؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علیپور درویشی


3. شناسایی و اولویت بندی عامل‌های تحلیل جامعه‌شناختی ورزش همگانی سالمندان در بوستان‌ها

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 42-56

ایرج رحمانی؛ علی باصری؛ اکبر آفرینش خاکی؛ بهرام قدیمی