نویسنده = سید محمد دادگران
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کیفی عوامل ارتکاب جرائم در فضای مجازی (تحلیل محتوای کیفی پرونده های جرائم سایبری)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 48-71

زهرا جاه بین؛ افسانه مظفری؛ نوروز هاشم زهی؛ سید محمد دادگران