نویسنده = شهرام طهماسبی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دولت رانتیر بر الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 38-56

شهرام طهماسبی؛ مهرداد جواهری پور؛ رضاعلی محسنی