کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 9
1. مطالعه کیفی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده به فرزندان دهه 80-60

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 116-139

سهیلا مبارک؛ زهرا حضرتی صومعه؛ باقر ساروخانی


2. تحلیل جامعه‌شناختی تفسیر مردم از تغییرات جهان زیست خانواده (مطالعه موردی: شهر مریوان)

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 142-163

آکو کهنه پوشی؛ علیرضا کلدی؛ سید محمد سیدمیرزایی


3. بررسی تأثیر اشتغال زنان ارامنه بر روابط درون خانواده در شهر تهران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 119-137

سید یعقوب موسوی؛ آدینه ادیب