کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 4
1. بررسی جامعه‌شناختی برنامه‌ریزی شهری بارویکرد زنان با توجه به توسعه پایدار در شهر تهران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 96-114

زهرا عزیزآبادی فراهانی؛ ساسان ودیعه؛ زهرا حضرتی صومعه


3. بررسی عوامل مؤثّر بر کیفیت زندگی همسران شاهد شهر تبریز

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395

حسین بنی فاطمه؛ حسین احمدزاده