کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار(مطالعه موردی:شهر ایلام)

دوره 10، شماره 1، بهار 1392

زهرا عبدالهی؛ سید محمد سید میرزایی؛ باقر ساروخانی؛ حشمت قبادی


5. امنیت اجتماعی و حضور مسافران در سواحل مازندران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388

سید حسن حسینی؛ دکتر زین العابدین رحمانی