کلیدواژه‌ها = نظام اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم عفو وگذشت وجایگاه آن در نظام مذهبی واجتماعی وحقوقی ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394

علی حیدری نیا؛ محمدرضا کیخا؛ محمد اصغری حسامیه؛ پرویز علیزاده