کلیدواژه‌ها = مدیریت بدن
فراتحلیل گرایش جامعه ایرانی به مدیریت بدن

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 38-56

طاهره جهان پرور؛ طاها عشایری


بررسی عوامل اجتماعی و روانشناختی مؤثر بر نگرش نسبت به عمل های جراحی زیبایی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1391

اکبر عطادخت؛ محمد بابامیری؛ داود قاسمی؛ مولود کیخسروانی