کلیدواژه‌ها = توزیع قدرت خانواده
رابطه بین سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با ساختار توزیع قدرت در خانواده

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 146-161

رقیه ولایتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده