شماره جاری: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 62، پاییز 1398، صفحه 1-163 
4. پیشگیری از جرائم بانکی از طریق ارتقاء مسئولیت اجتماعی

صفحه 57-76

رامین علیزاده؛ حسین غلامی؛ محمدعلی جاهد