تاثیر نیروی انسانی مدارس بر اعتماد اجتماعیدانش آموزان منطقه 2 تهران

نویسندگان

استادیار و عضو هیاضت علمی دانشگاه آزاد اسلایم واحد تهران شمال.

چکیده

اعتماد متقابل اجتماعی یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی است. کارکرد اعتماد این است که روابط زا تسهیل و دوام آن را بیشتر می کند.یکی از سرچشمه های موًثر در میزان اعتماد اجتماعی در جامعه، آموزش و پرورش می باشد، در آموزش و پرورش بیشترین عاملی که بر ایجاد اعتماد اجتماعی دانش آموزان تاًثیر گذار می باشد، انسانی است...

کلیدواژه‌ها