بررسی رابطه ی هویت ملی و هویت قومی در بین دانشجویان ترک زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر در سال 1386

نویسندگان

1 عضو هیاضت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر

2 عضو هیاضت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خلخال

3 پزوهشگر و مدرس دانشگاه.

چکیده

هدف ازاین تحقیق، بررسی میزان هویت جمعی، به معنی احساس تعلق ، تعهد یا افتخار نسبت به هر یک از هویت های قومی وملی و نیز مطالعه برجستگی های درونی این هویت ها، به معنی تشخیص و تحلیل شدت و ضعف این تعلق ها، در ابعاد مختلف زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر می باشد...

کلیدواژه‌ها