تحلیلی بر وضعیت نگرش و آگاهی جمعیتی دانشجویان

نویسنده

عضو هیاًت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت آگاهی و نگرش جمعیتی دانشجویان منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است. روش مورد استفاده در این پزوهش، روش روش پیمایشی و ابراز گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده است...

کلیدواژه‌ها