بررسی و سنجش میزان توسعه اجتماعی در مناطق روستایی استان مازندران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد بابل

2 دکترای جامعه شناسی و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

چکیده

توسعه اجتماعی با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و در بعد عینی خود ناظر یر بالا بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه های فقرزدایی، تغذیه،بهداشت مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت می باشد

کلیدواژه‌ها