بررسی نقش فضای کنش در مشارکت بخش خصوصی  جهت سرمایه گذاری در آموزش های فنی و حرفه ای

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

2 ععضو هیاًت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال.

3 مدرس دروس علوم اجتماعی دانشگاه های پیام نور و جامع علمی – کاربردی رشت.

چکیده

تبیین و تحلیل عوامل مرتبط با مشارکت بخش خصوصی در راستای رفع نیازها ی آموزشی و مهارتی در جهت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای هدف اساسی این تحقیق بوده است ...

کلیدواژه‌ها