بررسی میزان آگاهی دانشجویان منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی از مواد مخدر و ارایه‌ی راهکارهای اساسی برای کاهش اعتیاد در دانشگاه

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

2 کارشناسی مددکاری اجتماعی، سازمان بهزیستی استان اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین میزان آگاهی دانشجویان از اعتیاد و مواد مخدر انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی به شیوه میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه‌ی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه چهار در سال 1386 که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 3449 نفر انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 60 سؤالی بوده است.نتایج نشان داد که 6/69% از دانشجویان حداقل یک ماده مخدر را می‌شناسند. اکثریت دانشجویان فرار از اندوه، فشارهای عصبی، مشکلات خانوادگی و هم‌نشینی با دوستان مصرف‌کننده را از مهم‌ترین دلایل گرایش دانشجویان به مصرف مواد ذکر کرده‌اند. اکثریت دانشجویان پسر (3/91%) و دختر (1/88%) می‌دانند که مصرف تفریحی مواد اعتیادآور است. بیشتر دانشجویان دختر (4/81%) و پسر (2/82%) ترویج فعالیت‌های ورزشی را از مهم‌ترین برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد دانشجویان می‌دانند. 1/84% دانشجویان دختر و 3/78% دانشجویان پسر از شیوه‌های مناسب درمان اعتیاد آگاه هستند. در مجموع آگاهی اکثریت دانشجویان از دلایل گرایش به مصرف مواد (1/79%)، برنامه‌های پیشگیری (6/89%) و نشانه‌های مصرف (6/75%) بیشتر از متوسط است.  با تحلیل داده‌ها مشخص شد که دیدگاه دانشجویان دختر با پسر در مورد اعتیاد، دلایل گرایش، برنامه‌های پیشگیری و شیوه‌های درمان تفاوت معناداری دارد. اما بین دیدگاه دانشجویان گروه‌های مختلف تحصیلی نسبت به دلایل گرایش و برنامه‌های پیشگیری تفاوت معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها