پیش­بینی خلّاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی(واحد رشت) با توجّه به متغیرهای انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ـ دپارتمان تحصیلات تکمیلی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطۀ انگیزش بیرونی و درونی با خلّاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) می‌باشد و تفاوت­های جنسیتی نیز در میزان خلّاقیت مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه­های مورد مطالعه شامل 280 دانشجو (139 دختر و 141 پسر) بود که با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند. یافته­ها از طریق پرسش­نامه خلّاقیت و پرسش­نامه ترجیح کاری نسخه‌ی مخصوص دانشجویان جمع­آوری شد و سپس از طریق روش آماری تحلیل رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که انگیزش بیرونی و جنسیت رابطه‌ی معنی‌داری با خلّاقیت دانشجویان ندارد؛ امّا انگیزش درونی، رابطه‌ی مثبت و معنی­داری با میزان خلّاقیت دانشجویان دارد

کلیدواژه‌ها