فاصله‌ی نسلی در حوزه‌ی معیارهای همسرگزینی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

نویسندگان

1 آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این پژوهش با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه‌ی آماری شامل پدران با پسر مجرد و مادران با دختر مجرد 19 تا 34 سال و پسران و دختران مجرد 19 تا 34 سال ساکن شهر تهران بوده‌اند. حجم نمونه600 نفر و به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای چندمرحله‌ای بین گروه‌های چهارگانه پاسخگو به‌طور مساوی تقسیم شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهند که تفاوت‌ها                بین معیارهای نسل والدین در هنگام همسرگزینی خود با معیارهای همسرگزینی نسل فرزندان معنی‌دار است و آزمون فرضیات حاکی از آن است که جنسیت، سنّ، تحصیلات، شغل، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، روابط با بستگان و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی موجب تفاوت بین دو نسل در معیارهای همسرگزینی‌شان می‌باشد. با آزمون‌های رگرسیون و تحلیل مسیر مشخص شد که عمده‌ترین تعیین‌کننده‌ها در فاصله‌ی نسلی، نوع شغل، میزان تحصیلات و میزان استفاده از ماهواره می‌باشد که در مجموع 49 درصد تغییرات فاصله نسلی را توضیح می‌دهند. همچنین نتایج آزمون‌ها حاکی از آن است که در مجموع بین معیارهای نسل والدین برای همسرگزینی فرزندانشان در مقایسه با نظرات نسل فرزندان در این مورد، تفاوت معنی‌داری وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها