بررسی جامعه‌شناختی جایگاه زنان در شعر معاصر فارسی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافت

چکیده

این نوشتار با هدف شناخت جامعه‌شناختی جایگاه زنان در شعر معاصر فارسی به بررسی آثار هفت تن از شاعران کشور (نیمایوشیج، پروین اعتصامی، مهدی اخوان‌ثالث، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، محمدحسین شهریار، سیمین بهبهانی) می‌پردازد و از روش تحلیل محتوا و 5 مقوله‌ی زن و هویت انسانی، زن و خانواده، زن و خشونت، زن، عشق و وفاداری، زن و هوی و هوس بهره گرفته است. واحد تحلیل در این تحقیق که بر اساس نظریه لینستون سامان‌یافته است، مصرع می‌باشد. در تحلیل یافته‌ها از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و هم از آماره غیرپارامتریک میانه استفاده شده است. می‌توان مهم‌ترین دستاورد آن را در درجه اول اهمیت قرار داشتن هویت انسانی زن از دید شاعران معاصر دانست. البته آزمون میانه مشخص می‌سازد که با 95% اطمینان جایگاه زنان در شعر زنان شاعر، نسبت به شعر مردان شاعر والاتر و برتر است

کلیدواژه‌ها