بررسی چگونگی افزایش انگیزش دانشجویان به تحصیل و ارایه راه‌کارهای عملی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی

چکیده

این تحقیق به بررسی چگونگی افزایش انگیزش دانشجویان و ارایه راهکارهای عملی از نظر آنان می‌پردازد. این تحقیق به روش پیمایش و در بین دانشجویان دانشگاه آیت‌الله آملی اجرا گردید. در کل 200 نفر به‌عنوان نمونه به پرسشنامه پاسخ گفته‌اند. با جمع‌آوری داده‌ها و با وارد کردن آن به نرم‌افزار spssداده‌ها در سطوح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق سیزده فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که بین هفت متغیر مستقل و متغیر وابسته (انگیزش تحصیلی) رابطه معنی‌داری وجود داشت. این هفت متغیر عبارتند از محل سکونت، نحوه انتخاب رشته، درآمد خانواده، آینده شغلی، جایگاه علم در جامعه، شیوه تدریس و تحصیلات مادر. متغیرهای دیگری که رابطه معنی‌دار بین آن‌ها و انگیزش تحصیلی بدست نیامد عبارتند از سن، جنسیت، وضعیت تأهل، امکانات آموزشی، استفاده از وسایل کمک آموزشی و تحصیلات پدر

کلیدواژه‌ها