بررسی عوامل مؤثّر در شکل‌گیری وفاق اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده

روش پژوهش: نوع تحقیق پیمایشی همبستگی بوده است و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه که پس از تعریف و انتخاب معرّف‌های مناسب برای هر یک از متغیرها، در قالب گویه‌ها و سؤال‌هایی که بر مبنای مقیاس طیف لیکرت تنظیم شده است و مورد استفاده قرار گرفته است. شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای می‌باشد به دلیل ناهمگونی جامعه‌ی آماری مناسب‌ترین روش می‌باشد. حجم نمونه انتخابی 268 نفر است که از جامعه‌ی آماری به تعداد 2700 نفر از میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال در سال تحصیلی 1387 گزینش شده‌اند. در این پژوهش واجد تحلیل فرد می‌باشد.یافته‌ها و نتایج پژوهش: نتایج به‌دست‌آمده در پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین متغیرهای زمینه‌ای مثل سنّ و جنس و هم‌چنین متغیر امنیّت اجتماعی با میزان وفاق اجتماعی رابطه‌ای وجود ندارد، بین متغیر تعاملات اجتماعی و متغیر رسانه‌های جمعی با میزان وفاق اجتماعی رابطه‌ی معنادار و مستقیمی وجود دارد، در میان مجموع متغیرها در مدل رگرسیونی چهار متغیر  امنیّت، سنّ، ارتباطات و تعامل توانسته است              279/0 درصد از میزان وفاق اجتماعی را در بین نمونه‌های آماری تبیین کند و مابقی متغیرها از مدل خارج شده است.پیشنهادها: همه‌ی عواملی که باعث بالارفتن سطح مشارکت و تعاملات اجتماعی افراد می‌شود می‌بایستی تقویت شود و با ایجاد آگاهی در زمینه‌ی اقوام و ملل گوناگون هرگونه پیش‌داوری‌هایی را که باعث اختلاف می‌شود، از بین برد، با تقویت شبکه‌های محلی و رسانه‌های جمعی خودباوری جوانان را تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها