بررسی و شناسائی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تبریز)

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

دراین مقالهمیزانرضایتمندیشهروندانازعملکردشهرداری تبریزوبررسیعواملمؤثربرآنبررسی و شناسایی شده است. به همین منظور از ابزار اندازه گیری پرسشنامهبرایگردآوریاطلاعاتاستفاده شده است. تعداد اعضای جامعه ی آماری برابر 400000 خانوار است که از بین آنها 384 سرپرستخانواربعنوان نمونه بهروشنمونه­گیری تصادفیسادهانتخابشدهاستبا استفاده از روشهای آمار استنباطی شامل آزمون t-test، آزمونF، گروه­بندی دانکن، همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس به تجزیه و تحلیل استنباطی و بررسی سؤال های تحقیق پرداخته شده است. در نهایت میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد بخش­های مختلف شهرداری تبریز مشخص گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که خانوارهای تبریز بیشترین رضایت را از عملکردهای میادین میوه و تره بار، بازیافت زباله و تاکسیرانی دارند.کمترین میزان رضایت خانوارها ازعملکرد نیز مربوط به فضای سبز شهرداری می باشد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین میزان رضایتمندی خانوارها از عملکرد شهرداری و 9 مورد از طرح­های تاثیرگذار بر رضایتمندی شهروندان رابطه ی مثبت معنا داری وجود دارد. همچنین 75/26 درصد از مردم از عملکرد شهرداری تبریز رضایت زیاد، 66/17 درصد رضایت کم و 58/55 درصد رضایت درحد متوسط دارند .

کلیدواژه‌ها