مطالعه اعتماد به نهادها و سازمان‌های اداری و هنجاری در بین دو نسل 24-16 و 54-45 ساله‌ها در شهر تبریز

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

اعتماد به نهادها که در بین دو نسل در شهر تبریز اجرا شد به دنبال این هدف بود که تفاوت بین نسل‌ها را از نظر اعتماد به نهادها مشخص کند در ضمن، در این مطالعه به تفاوتهای درون نسلی هم پرداخته شد. روش مطالعه پیمایشی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود برای جمع‌آوری اطلاعات حجم نمونه‌ای به تعداد 394 پاسخگو انتخاب شدند که 200 نفر آنها در گروه سنی 24-16 ساله و 194 نفر در گروه سنی 54-45 ساله بودند.پس از جمع‌آوری داده‌ها یافته‌های زیر به دست آمد: بین دو نسل و درون هر نسل تفاوت در میانگین اعتماد به نهادها معنادار است. تفاوتی در بین زنان و مردان گروه نسلی 24-16 ساله مشاهده نشد ولی اعتماد زنان و مردان گروه نسلی 54-45 ساله معنادار بود و زنان بیشتر از مردان به نهادها اعتماد می‌کنند. همچنین تحصیلات پاسخگویان نسل 24-16 ساله موجب تفاوت در میانگین اعتماد آنها نبود ولی در بین نسل     54-45 ساله تفاوتها معنادار است و نشان می‌دهد که زنان بی‌سواد و دارای تحصیلات ابتدایی به نهادها بیشتر اعتماد می‌کند. ساعات استفاده از ماهواره و اینترنت تأثیر منفی بر میزان اعتماد به نهادها در نسل    24-16 ساله‌ها دارد و استفاده بیشتر از ماهواره هم بر روی نسل 54-45 ساله تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها