بررسی سرمایه‌ی اجتماعی درون‌گروهی و بین‌گروهی در میان شهروندان تهرانی

نویسندگان

مدیر گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این مقاله سرمایه‌ی اجتماعی درون‌گروهی و بین‌گروهی شهروندان تهرانی مورد سنجش قرار گرفته است. برای سنجش از دیدگاه پاتنام، ترنر و استون استفاده شده است. تحقیق حاضر با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه‌ی آماری شامل زنان و مردان ازدواج کرده ساکن مناطق 22گانه شهر تهران هستند که با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تعداد 741 نفر انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد هر دو سرمایه‌ی اجتماعی درون‌گروهی و بین‌گروهی شهروندان تهرانی در سطح پایین است و بین سرمایه‌ی اجتماعی درون‌گروهی و بین‌گروهی رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین جنس، سن، تحصیلات، درآمد ماهیانه پاسخگو و سرمایه اجتماعی درون‌گروهی رابطه وجود ندارد. بین جنس، درآمد ماهیانه پاسخگو و سرمایه‌ی اجتماعی بین‌گروهی نیز رابطه معنادار مشاهده نگردید، اما بین سن و سرمایه اجتماعی بین گروهی رابطه معنادار مستقیم و بین تحصیلات و سرمایه اجتماعی بین‌گروهی رابطه‌ی معنادار معکوس ملاحظه گردید.

کلیدواژه‌ها