عوامل مؤثر بر تفکر مدیریت و برنامه‌ریزی کارآفرینان زن روستایی شهرستان مرودشت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

مطالعات مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین راهکارهای کاهش فقر در مناطق روستایی، ایجاد اشتغال از طریق کارآفرینی می‌باشد. امروزه اهمیت کارآفرینی به‌آن‌جا رسیده است که برخی از صاحبنظران، کارآفرین را یکی از عوامل تولید، همچون سرمایه و کار شناخته و از آن به عنوان موتور توسعه‌ی اقتصادی نام می‌برند. دراین راستا، بررسی مناطق روستایی نشان می‌دهد که در حال حاضر، درآمدهای حاصل از بخش کشاورزی در حال کاهش است و مردم روستایی و به‌خصوص زنان به دنبال راه‌اندازی فرصت‌های جدید شغلی برای امرار معاش هستند.این امر می‌تواند فرصتی برای اشتغال زنان روستایی در مجاورت محل سکونتشان ایجاد کند و زمینه خودمختاری، استقلال و ارضای نیازهای آنان را از طریق حمایت‌های اجتماعی فراهم نماید. از سویی دیگر،مطالعات مختلف حاکی از تأثیر برخی از ویژگی‌های درونی کارآفرینان بر موفقیت آنها است. با توجه به این امر، پژوهش حاضربه دنبال تعیین عوامل مؤثر بر تفکر مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یکی از عوامل شاخص در موفقیت کارآفرینان می‌باشد. در این مطالعه که به روش پیمایش و با استفاده از سرشماری در بین 41 نفر از زنان کارآفرین روستایی منطقه مرودشت استان فارس انجام شده است، از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌های لازم بهره گرفته شد. در این راستا، برخی متغیرهای مؤثر بر تفکر مدیریت و برنامه‌ریزی کارآفرینان زن روستایی بررسی گردید. دستاوردهای این پژوهش برای برنامه‌ریزی جهت توسعه فرایند کارآفرینی در جوامع روستایی و کمک به موفقیت این کارآفرینان مفید واقع خواهد شد.

کلیدواژه‌ها