فرصت‌های فضای مجازی برای تعامل اجتماعی زنان ایرانی (از دید زنان فعال در فضای مجازی)

نویسندگان

عضو هیأت علمی گروه ارتباطات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

چکیده

آغاز هزاره‌ی سوم و انقلاب اطلاعات و ارتباطات، با نفی زمینه‌های نگرش جنسیتی از قبیل محدود ساختن حضور بر اساس جنسیت در فضای تعاملی، جامعه‌ی بشری را با چالش مواجه کرده است. رابطه‌ی مبتنی بر کامپیوتر بین آدم‌ها روز به روز فراگیرتر می‌شود. کامپیوترها روز به روز از طریق شبکه‌های محلی و جهانی و نیز از طریق فناوری بی‌سیم به یکدیگر پیوند می‌خورند. فناوری‌های کامپیوتری امکان تعامل انسان ـ ماشین را به شکلی کاملاً جدید و بدیع و مهم‌تر از آن امکان تعامل انسان ـ انسان در فضایی مجازی را فراهم می‌کنند. در این پژوهش فرصت‌های موجود در فضای مجازی برای تعامل اجتماعی زنان ایرانی بر اساس تعدادی از نظریه‌های ارتباطی و فمنیسمی  مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه،توصیفی مبتنی بر پیمایش است به این معنا که تعداد 102 نفر از زنان فعال در فضای مجازی به عنوان نمونه انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه نظرات آنها جمع‌آوری شد. با توجه به یافته‌های تحقیق مشخص می‌شود که فضای مجازی،فرصت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مناسبی برای زنان به وجود آورده است، فرصت‌هایی که در خارج از ایـــن فضا دسترسی و استفاده از آنــها دشوار خواهد بود. همچنین براساس نتایج، فرصت‌های ارتباطی موجود در محیط‌های مختلف فضای مجازی بیشتر از فرصت‌های اطلاعاتی مورد توجه و استقبال زنان قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها