پژوهشی در خصوص الگوی اخلاق رسانه­ای

نویسندگان

1 استاد تمام وقت دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

این مقاله به دنبال استخراج فصل مشترک نظرات کنشگران و مخاطبان رسانه­ای در خصوص الگوی اخلاقی مطلوب رسانه­ای است. بدین منظور ابتدا کلیه ملاکهای اصلی اخلاق رسانه­ای مورد استخراج قرار گرفتند. با استفاده از تکنیک دلفی در دو مرحله 13 ملاک اصلی مورد شناسایی قرار گرفتند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ­ساخته می­باشد. نمونه آماری شامل 300 نفر از کنشگران و مخاطبان رسانه­های نوشتای بود. داده­های حاصله با استفاده از نرم­افزارهای SPSSو LISRELمورد پردازش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از بین 13 ملاک اصلی در تدوین الگوی ارزیابی اخلاق ریانه­ای بایستی به ترتیب به رعایت ملاکهای زیر اولویت قایل شد: مسئولیت­پذیری، حفظ هویت ملی، پرهیز از افشای حریم خصوصی، حفظ عفت عمومی. به سخن دیگر، هر چه این ملاکها، در مقایسه با سایر ملاکها، بیشتر رعایت شوند فاصله بین وضع موجود رعایت اخلاق رسانه­ای از وضع مطلوب کاهش بیشتری پیدا می­کند.

کلیدواژه‌ها