بررسی نقش دینداری نوجوانان (19-12 ساله) در میزان هم‌نوایی آنان با هنجارهای اجتماعی در شهر آذرشهر

نویسندگان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال.

چکیده

موضوع تحقیق حاضر بررسی نقش دینداری نوجوانان در میزان هم‌نوایی آنان با هنجارهای اجتماعی می‌باشد. مسأله‌ای که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته این است که آیا میزان هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی در میان نوجوانان دختر و پسر (19-12 ساله) با توجه به متغیر پیش بین دینداری دارای تغییرات خاصی است یا نه؟به عبارتی آیا بین دینداری و میزان هم‌نوایی بــــا هنجارهای اجتماعی در میــان نوجوانان دختر و پســر (19-12 ساله) رابطه‌ای وجود دارد؟ جامعه‌ی آماری در این تحقیق تمامی نوجوانان دختر و پسر (19-12 ساله) شهر آذرشهر است که تعداد کل آنها 9083 نفر بوده است و از این تعداد طبق فرمول کوکران، نمونه آماری به تعداد 370 نفر از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردید. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات با استفاده از تکنیک پرسشنامه‌ای گردآوری شده است. در آزمون فرضیه‌ها از آزمون‌های آماری rپیرسون، F-testT-testو رگرسیون استفاده شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق از میان شاخص‌های اساسی متغیر پیش‌بین دینداری یعـنی اعتقادات، عبادات ‌و تشرع (انجام تکالیف فردی و جمعی) با هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی رابطه مستقیم و مثبتی داشتند. همچنین بین متغیر جنسیت با میزان هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی تفاوت معنی‌داری دیده می‌شود بــه طوری که در بین نوجوانان دختر میزان هم‌نوایی بیشتر از پسران است. و نیز بین متغیر رشته‌ی تحصیلی و پایه‌ی تحصیلی با میزان هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی تفاوت معنی‌داری به دست آمد. بطوری که بین پایه‌ها و رشته‌های متفاوت تحصیلی میزان هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی متفاوت می‌باشد. بین متغیر پایگاه اجتماعی نیز و میزان هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی تفاوت معنی‌داری بدست آمد.در نتیجه تحلیل رگرسیونی نیز بعد عملی دینداری یعنی تشرع بیشترین تأثیر را در هم‌نوایی نوجوانان داشته است

کلیدواژه‌ها