بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در قومیت

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه.

چکیده

در این تحقیق به بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در قومیت در محدوده جغرافیایی شهرستان ایذه پرداخته شده است. فرض اصلی این است که بین اقوام کرد، ترک، عرب، لر و بلوچ ساکن در قلمرو جغرافیایی این پژوهش در زمینه‌ی رفتارهای باروری تفاوت معنی وجود ندارد. روش این پژوهش  روش کیفی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته باز پاسخ استفاده شده است.جمعیت آماری پژوهش حاضر زنان لر،عرب،کرد، ترک و بلوچ 20 تا40 ساله‌ی  متأهل ساکن در شهرستان ایذه در سال 1388 است. نمونه‌ی آماری 40 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند.درباره‌ی آمار جمعیتی قومیت‌های مختلف ساکن در شهرستان ایذه اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما آنچه مسلـم است اکثر قریب اتفاق مـردم شهرستان ایذه از قـوم لر(لر بــزرگ) هستند و قومیت‌های عرب، تـرک، کرد و بلوچ به ترتیب در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. قبل ذکر تعداد افراد قوم بلوچ در شهرستان مذکور بسیار محدود هستند. به طور خلاصه نتایج این تحقیق نشان داده که در حال حاضر نگرش و رفتار باروری در همه گروه‌های قومی به هم نزدیک شده است و تفاوت قابل توجهی در نگرش و رفتار در زمینه‌ی باروری زنان قوم‌های مختلف وجود ندارد به عبارتی، تحقیق حاضر همگرایی رفتارهای باروری در جامعه مورد مطالعه را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها