بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت مردمی در سازمان‌های غیردولتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام ‌نور مرکز ساری

2 کارشناس‌ارشد جمعیت‌شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت مردمی در سازمان‌های غیردولتی می پردازد و از آن جا که مشارکت مردمی یکی از مهم­ترین مؤلفه های توسعه سازمان های غیردولتی بوده، ضرورت چنین مطالعه‌ای بیش از پیش احساس می شد.جامعه‌ی آماری این تحقیق را مردم عادی در گروه سنی64-25 سال تحت پوشش سازمان­های غیردولتی در 16 شهرستان استان مازندران که در مناطق شهری ساکن هستند، تشکیل داده‌اند. حجم نمونه، از طریق فرمول کوکران برابر با 400 نفر محاسبه گردید که با استفاده ازروش نمونه‌گیری طبقهای متناسب استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، نشان می­دهد که رابطه‌ی معناداری بین متغیرهای باور به کار گروهی، اعتماد اجتماعی، شناخت مردم از سازمان‌های غیردولتی و پایگاه­ اقتصادی- اجتماعی با  متغیر وابسته ( مشارکت مردم در سازمان‌های غیردولتی)، با اطمینان 99/0 درصد و سطح خطای کمتر از 01/0 درصدوجود داشته است.هم‌چنین، براساس نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره و مقدار ضریب همبستگی چندگانه با R(63/0)، همبستگی آماری قوی بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر بدین قرار بوده است که مجموعه‌ی متغیر‌های مستقل، نیزتأثیر آماری معنی‌داری بر متغیر وابسته داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها