بررسی نقش پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی در مصرف کالاهای فرهنگی (شهر زنجان

نویسندگان

 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

مصرف کالاهای فرهنگی، بعدی از حیات فرهنگی است که در آن روند انتقال فرهنگ، از زمانی که به صورت یک کالا در می‌آید و عرضه می‌شود تا مصرف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مطالعه که در سال 89 انجام گرفت، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده حجم نمونه‌ای به تعداد 360 نفر از طریق فرمول تعییین حجم نمونه کوکران انتخاب کردیم و پس از جمع‌آوری اطلاعات نتایج زیر به دست آمد: بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، درآمد، سن، اوقات فراغت و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه معنادار و بین تحصیلات، و محل سکونت و میزان مصرف کالاهای فرهنگی تفاوت معناداری وجود دارد. و تفاوت بین جنسیت و میزان مصرف کالاهای فرهنگی تأیید نشد. تأثیر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی در نوع کالای فرهنگی مصرفی فرد نیز تأیید شد

کلیدواژه‌ها