بررسی تاثیرسرمایه ی اجتماعی وسرمایه ی اقتضادی خانواده برموفقیت تحصیلی دانش آموزان ابتدائی شهر اصفهان

نویسندگان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

این تحقیق با عنوان تاثیر سرمایه ی اجتماعی وسرمایه اقتصادی خانواده بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان در سالتحصیلی 90-89 در شهر اصفهان انجام  گرفت.

کلیدواژه‌ها