بررسی تاثیر ابعاد اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی

نویسندگان

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

اعتماد اجتماعی یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری  و مشارکت میان اعضای جامعه است. دراین  پژوهش به بررسی تاثیر ابعاد اعتماد اجتماعی  بر مشارکت  پرداخته شده است..

کلیدواژه‌ها