سرمایه اجتماعی ، احساس نابرابری وسلامت عمومی

نویسندگان

عضو هیاًت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

چکیده

مفاهیم نابرابری و سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارند با بسیاری از موضوعات و مسائل مطرح درحوزه علوم انسانی و اجتماعی به ویژه سلامت ارتباط دارند...

کلیدواژه‌ها