بررسی وضعیت سرمایه ی اجتماعی در بین جوانان با تاًکید بر جنسیت (مطالعه موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران)

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

منظور از سرمایه ی اجتماعی، سرمایه  و منابعی است که اعضای جامعه  با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این  روابط میتوانند به دست آورند...

کلیدواژه‌ها