تحلیل اجتماعی عوامل موًثر بر اعتماد اجتماعی جوانان (بررسی تجربی جوانان شهر گتاب)

نویسندگان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

اعتماد اجتماعی را می توان یکی از ستون های اصلی هر جامعه ای دانست که نسل های مختلف را به نهاد ها و اعضای جامعه را به یکدیگر پیوند می دهد...

کلیدواژه‌ها