مقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت کننده در ورزش های همگانی و زنان غیر فعال در این زمینه ( منطقه 3 تهران)

نویسندگان

استادیار گروه جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ،ایران

چکیده

هدف  پزوهش حاضر ، مقایسه 6 جنبه از کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و افراد غیر شرکت کننده 60-20 ساله در ورزش همگانی  شهر تهران میباشد...

کلیدواژه‌ها