بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت از کیفیت زندگی(مطالعه موردی شهروندان 30 سال وبالاتر شهر نور آباد ممسنی

نویسندگان

گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

رضایت از کیفیت زندگی دارای مغهوم ذهنی و عینی است که ادراک افراد از موقعیت خود بر اساس نظام فرهنگی اهمیت دارد.  سرمایه اجتماعی نیز عضویت در شبکه هایی که مبتنی بر مجموعه ای از هنجارها و ارزش های مشترک است...

کلیدواژه‌ها