بررسی میزان اقتدارگرایی فرهنگیان با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و عوامل موًثر بر آن در بین فرهنگیان شهرستان قوچان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیامنور(نویسنده مسئول )

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

چکیده

اقتدارگرایی ، ازجمله مقولاتی است که در رشته های مختلف به خصوص جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته است.هدف اقتدارگرایی ، قدرت طلبی است و...

کلیدواژه‌ها