بررسی فضاهای شهری ومیزان احساس نابرابری از خدمات و امکانات شهری در بین شهروندان مناطق مختلف شهرتبریز

نویسندگان

1 عضو هیاًت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد امارات

2 دانشگاه فردوسی مشهد – واحد بین الملل

چکیده

مردم جامعه بیشتر از آنکه از نابرابری واقعی رنج ببرند، از احساس ذهنی یا نابرابری اذراک شده رنج میبرند. احساس ذهنی نابرابری با نابرابری واقعی تفاوت دارد و باعث نارضایتی شدید در بین افراد جامعه می شود...

کلیدواژه‌ها