مدیریت تنش شغلی کارکنان سازمان های کوچک تولیدی مطالعه موردی (شرکت های کوچک تولید کننده قطعات صنعتی شهر تبریز

نویسنده

عضو هیاًت علمی (دانشیار) دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تبریز

چکیده

اگر چه عده ای از صاحب نظران، تنش تنش شغلی را الزاماٌ مخرب نمی دانند اما اکثر پژوهشگران معتقدند که آن برهم زننده بهداشت روانی است و در شرایط فعلی سازمان ها، یکی از مشکلات مدیران می باشد...

کلیدواژه‌ها