بررسی عوامل دموگرافیک مرتبط با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه ها

نویسنده

دانشیار دانشکده شهید مدنی آذربایجان – دانشکده علوم تربیتی – گروه روانشناسی

چکیده

هدف : احساس رضایتمندی شغلی از اساسی ترین موًلفه های بهداشت روان، پویایی، کارآمدی و خلاقیت شاغلین هر شغل و حرفه ای است...

کلیدواژه‌ها